#subscribe.

Kutaa 10 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 10 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar.

6. herregaa, afaanii fi saayinsii naannoo fayyadamuun barsiisuun barbaachisaa ta’a.

1.

Duubdeebii Raawwii Hojii Kur.

Herrega Kutaa 7. Dimshaashumatti, amanamummaan sadarkaa kamittuu murteessaafi barbaachisaadha. 30.

pdf from AA 1Kutaa 11 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 11 Qajeelcha Barsiisaa ISBN: 978-99944-2-282-1 Gatiin: Qar.

. Ogeeyyiin gareen hojjetan kun maanuwaalii deeggarsa ogummaa barsiisummaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessattii barsiistota afaan oromoo barsiisaa jiraniif akka wabeeffannaatti gargaaruuf kan qophaa’edha. Guutummaatti Bilisaa dha.

Kunis mala qorannoo akkamtaafi hammamtaarrti kan hundaa’eedha. 2% fi 51%), Ibsa/Tarkaanfii fudhatame.

INTERNET & software qaama 3ffaa hin barbaachisu.

Fakkiiwwan Mobaayilaan Fooyya’an.

Orgaanizimoonni mala kanaan argaman. .

Beekumsa qabiyyee Kutaa I: Deebii sirrii ta’efiladhuu Qubee deebii sirrii qabate waraqaa deebii irratti barreessi. .

4 Baayoloojii Kutaa 8 ffaa Diqaalessuu: Mala wal-hormaata biqiltootaa fi bineeldotaa keessaa isa tokko yoo ta’u, sanyii looni adda addaa; akkasumas sanyii midhaanii gosa adda addaa walitti fiduun kan gaggeeffamudha.
Kutaa 10 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 10 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar.
.

Nov 8, 2015 · Barnootaa, Biiroo Barnoota Oromiyaafi Dhaabbata READ TA dha.

.

Interactive Fayyadamtootaa Interactive. . View AfanOromTGG11-1.

ISBN-10 (13): 978. Jijjiirama jiruufi jireenya hawaasa keessaa. . Qajeelcha Barsiisaa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti ISBN: 978-99944-2-284-5 Ministeera Barnootaa. . 4.

Orgaanizimoonni mala kanaan argaman.

Qorannichis, mala qorannoo akkamtaan kan geggeeffameedha. Tokkoon tokkoo kutaa barannoo keessatti dandeettiiwwan barnootaa hammataman, jechuunis shaakala dubbiin duraa, shaakala barreessuun duraa, shaakala Herreg-duraa, hubannoo naannoo fi hawaasummaatiin uwwifamuu isaanii mirkaneeffachuun.

2.

#subscribe #like #share chaanaalicha waliin guddisna.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Beekumsa qabiyyee Kutaa I: Deebii sirrii ta’efiladhuu Qubee deebii sirrii qabate waraqaa deebii irratti barreessi.

.